پاورپوینت بررسـی اثــرالیـاف پلی پروپیلن برخصوصیات مکانیکی و رفتاراعضای بتنی

پاورپوینت بررسـی اثــرالیـاف پلی پروپیلن برخصوصیات مکانیکی و رفتاراعضای بتنی

پاورپوینت بررسـی اثــرالیـاف پلی پروپیلن برخصوصیات مکانیکی و رفتاراعضای بتنی

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 54 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

مقدمه

در این تحقیق  هدف تعیین  میزان تأثیر الیاف پلی پروپیلن  بر خصوصیات رفتاری بتن در شرایط  تحت تنشهای ناشی از بارهای فشاری و کشش غیر مستقیم (کشش ناشی ازخمش) و نیز ضربه پذیری اعضاء تحت اثربارهای ضربه ای میباشد. در تحقیق حاضر درصد وزنی مختلفی از الیاف پلی پروپیلن (1/0، 15/0، 2/0و3/0درصد) و در سه وضعیت مختلف از آزمایشات مورد آزمایش قرار گرفته اند و خصوصیات فشاری وکششی و ضربه پذیری  کلیه نمونه ها در درصدهای مختلف الیافPP  تعیین شده است. طبق نتایج بدست آمده مشاهده گردید

تاثیر الیاف پلی پروپیلن در بتن

وجود الیاف در ماتریس سیمانی شکننده، سبب کاهش عرض ترک خوردگی وافزایش مقاومتهای خمشی و کششی میشودودرنتیجه طاقت شکست افزایش میابد.

آگاهی از ویژگیهای الیاف اهمیت زیادی در طراحی دارد. عوامل مهم در انتخاب الیاف عبارتند از: مقاومت کششی، بالا بودن نسبت ضریب ارتجاعی ماتریس که انتقال تنش از ماتریس را ممکن می سازد.جدا شدن الیاف و ایجاد  ترکهای سطحی و گسترش ترکها ، در طول فرآیندهای جابجائی، ساخت، عمل آوری، افزایش سن و... بوجود می آید.

مقاومت کششی ترکیبات سیمانی الیاف دار

طی بررسی های بعمل آمده در خصوص مقاومت کششی قطعات بتنی که  معمولا توسط کشش مستقیم و یا روش غیر مستقیم ( شکاف نمونه ) انجام می پذیرد مشاهده شده است که در درصدهای مورد استفاده متعارف ( که کمتر از 2%   می باشد ) الیاف تأثیری روی حد اکثر مقاومت کششی بتن ندارد.

پیشنهادات :

1- با توجه به  اینکه در تحقیق حاضر صرفا الیاف به طول 12 میلی متر مورد ارزیابی  قرار گرفته است لذا پیشنهاد می شود جهت بررسی اثر طول الیاف بر کلیه مشخصات مکانیکی بتن بهتر است طولهای مختلفی از الیاف خصوصا مقادیر 20 ، 30 و 40 و  50 میلی متر جهت نمونه های با ابعاد نسبی بزرگتر مورد آزمایش قرار گیرد.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

مقدمه

تاریخچه

الیاف پلی پروپیلن درسازه های بتنی

تاثیر الیاف پلی پروپیلن در بتن

انتقال تنش در ترکیب بتن الیافی

مقاومت کششی ترکیبات سیمانی الیاف دار

بیان آزمایشات

نتایج آزمایشات

پیشنهادات

مراجع 

سخن آخر